Nmail PHP
제품소개
데모
다운로드
구입안내
FAQ (21)
Q&A (5113)
사용후기 (18)
Home    Contact us    Sitemap
기술지원안내
FAQ
Q&A 게시판
사용자 팁


nmail@passkorea.net
Home > Support > Q&A > Nmail PHP
Nmail PHP Q&A


제 목 1781 - 메일 서비스 오류 문의
글쓴이 디커뮤니케이션즈

※ 필수입력정보 ※


▷ 제품버젼 : 2.6.12

▷ 오류발생 메뉴/주소 : mail.ngelnet.com

▷ 에러메세지 :

"The file /home/nmail2/nmail/include/mail_lib.php is corrupted."

▷ 질문내용 :

현재 서버 php -v 현황PHP 5.2.16 (cli) (built: Jan 10 2017 15:02:07)

Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group

Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies

    with the ionCube PHP Loader v6.0.8, Copyright (c) 2002-2016, by ionCube Ltd.


[php.ini]


[Zend]

zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so

zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2_ts.so

zend_extension=/usr/local/server/ZendGuardLoader/ZendGuardLoader.so

zend_loader.enable=1현재 php.ini상태.


설치가 되어있으나.

mail_lib.php에서

if(!extension_loaded('ionCube Loader')) 에 else가 되어 

"The file /home/nmail2/nmail/include/mail_lib.php is corrupted."

에러가 뜨는상태 입니다.


       
관련 게시물
번호   제목 글쓴이 등록일 조회수
1781  
디커뮤니케이션즈
17-01-10 688
   
관리자
17-01-10 335

리스트
번호   제목 글쓴이 등록일 조회수
1812  
코리아서버호스팅
17-05-19 134
   
관리자
17-05-19 22
1811  
이룸
17-05-02 313
   
관리자
17-05-02 67
   
이룸
17-05-02 74
1810  
한섬컴
17-04-26 364
   
관리자
17-04-26 70
   
한섬컴
17-04-26 77
   
관리자
17-04-26 68
   
한섬컴
17-04-26 61
1809  
박현
17-04-26 345
   
관리자
17-04-26 66
1808  
이누리평생교육원
17-04-18 225
   
관리자
17-04-18 86
   
관리자
17-04-18 93
1807  
한일맨파워
17-04-18 239
   
관리자
17-04-18 108
   
관리자
17-04-18 104
   
한일맨파워
17-04-18 97
   
관리자
17-04-18 110
◀◀ ◁ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ▶▶
경남 창원시 마산회원구 내서읍 중리 963번지 한성빌딩 701-1호 I 전화 : 1544-1608 I 팩스 : 055-231-2069